Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
892 views
0 votes
0 votes

I'm using Question2Answer software. How do I increase the limit of an answer beyond 8000 characters?

User Avatar
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes

You have to edit the Max_content_length of question2anwser software:

1. Through MySQL: execute this command:

ALTER TABLE `qa_posts` CHANGE COLUMN `content` `content` VARCHAR(32000) NULL DEFAULT NULL;

2. Edit the configuration file: qa-include/db/maxima.php

Find:

@define('QA_DB_MAX_CONTENT_LENGTH', 8000);

Change it to:

@define('QA_DB_MAX_CONTENT_LENGTH', 32000);

3. Save and update the config file. Enjoy

User Avatar
by Editor
5.6k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp. Hiện tại chỉ mở Wiki cho người dùng có tài khoản Facebook và Gmail đăng nhập

131 questions

119 answers

4 comments

68 users

ADVERTISEMENT

Related questions

0 answers
0 votes
0 votes
64 views
0 answers
0 votes
0 votes
46 views
0 answers
–1 vote
–1 vote
179 views
0 answers
0 votes
0 votes
435 views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures