Các hàm xử lý dữ liệu Tiếng Việt trong excel
Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
in Công nghệ
3,641 views
0 votes
0 votes

Excel là công cụ xử lý văn bản rất tiện lợi. Nhưng không phải ai cũng rành trong việc vận dụng các hàm thông dụng nhất. Mong các bạn cùng chia sẻ những giải pháp excel nhé

in Công nghệ
by Newbie
1.7k points

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
0 votes
Trong quá trình làm việc với file excel, bạn sẽ cần các hàm chuyên biệt xử lý dữ liệu Tiếng Việt. Hãy tải file Hỗ Trợ Tiếng Việt : HoTroTiengViet VBA.xla (79 kb)


1. Cách thức sử dụng hàm:
Loại bỏ dấu tiếng Việt:
LoaiDauUni: dùng với các dữ liệu gõ kiểu Unicode
LoaiDauVn3: dùng với các dữ liệu gõ kiểu TCVN3
LoaiDauVni: dùng với trường hợp dữ liệu gõ kiểu VNI
Loại bỏ dấu cách giữa các từ: AllTrim
Ví dụ: =AllTrim(LoaiDauUni(A2))

2. Hàm đếm số từ, chữ trong ô excel
Sử dụng hàm len để kiểm tra độ dài
Ví dụ:
= LEN(A2) -- kết quả đầu ra là tổng số chữ cái có trong ô A2
=LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2," ",""))+1 -- kết quả là ra số từ có trong ô A2

3.Viết hoa, viết thường
Muốn viết hoa : = UPPER(A2)
Muốn viết thường: = LOWER(A2)
Viết hoa các chữ cái đầu = PROPER(A2)

4.Tách chữ cái đầu tiên trong chuỗi:

 Viết một hàm để tách có tên là TachTV với nội dung sau:

 Nhấn tổ hợp phím Alt+F11, chọn Insert -- Module , rồi nhập nội dung sau:

Function TachTV(rng As Range) As String
'Update 20160111
Dim arr
Dim I As Long
arr = VBA.Split(rng, " ")
If IsArray(arr) Then
For I = LBound(arr) To UBound(arr)
TachTV = TachTV & Left(arr(I), 1)
Next I
Else
TachTV = Left(arr, 1)
End If
End Function

 Sau đó sử dụng bằng cách gọi hàm TachTV

Ví dụ:

A2: Đi một ngày đàng học một sàng khôn
= TachTV(A2) Kết quả là: Đmnđhmskby Editor
5.4k points

Sponsors


Vietbeauty Community
Netdepviet Wiki là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức và mọi mặt cuộc sống.
Xem thêm trợ giúp

109 questions

109 answers

4 comments

58 users

ADVERTISEMENT

Related questions

1 vote
1 vote
1 answer 11.9k views
1 vote
1 vote
1 answer 2.1k views
1 vote
1 vote
0 answers 22.9k views
1 vote
1 vote
2 answers 52.1k views
0 votes
0 votes
1 answer 1.1k views
Since © 2006 Netdepviet.org All rights reserved. Home | Privacy Policy | Pictures